Новости Лига Команды Гонки История Советы Контакт

Устав ЮВЛ

С Т А Т У Т

Громадської організації

"ПІВДЕННА ВЕЛОСИПЕДНА ЛІГА м. ОДЕСИ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Громадська організація "ПІВДЕННА ВЕЛОСИПЕДНА ЛІГА МІСТА ОДЕСИ" , далі "ЛІГА" , є самостійною ,добровільною ,громадською організацією,що об'єднує осіб , які займаються велоспортом, для задоволення і захисту їх спортивних інтересів, сприяє розвитку велоспорту в Одесі .
1.2. Діяльність "ЛІГИ" грунтується на добровільній участі , рівності членів, демократії , самоуправлінні, законності та гласності, захисту прав і законних інтересів членів "ЛІГИ".
1.3."ЛІГА" створюється загальними зборами засновників і діє у відповідності з Конституцією України, законом України "Про об єднання громадян" та цим статутом.
1.4. Діяльність "ЛІГИ" поширюється на територію м. Одеси.
1.5. Юридична адреса : Україна м. Одеса вул . Ак . Корольова 60\51.

2 ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС "ЛІГИ"

2.1. "ЛІГА" є юридичною особою у відповідності з чинним законодавством України .
2.2. "ЛІГА" набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.
2.3. "ЛІГА" здійснює свою діяльність на принципах відокремленого майна та самоуправління, несе відповідальність за результати своєї діяльності
2.4. "ЛІГА" має розрахунковий рахунок в банку, печатку, штампи,символіку та інщі реквізити, які затверджуються та реєструються у встановленому законом порядку.
2.5."ЛІГА" має право від свого імені укладати договори , набувати особистих майновіх прав, нести обов язки, бути позивачем і відповідачем у арбітражному та третейському судах.

3 ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ "ЛІГИ".

3.1. Основна мета діяльності "ЛІГИ" - розвиток велоспорту в Одесі та залучення населення до занять фізичною культурою та спортом.
3.2. Завданнями "ЛІГИ" є :
- розвиток велоспорту вОдесі .
- вдосконалення системи змагань
- сворення умов для розвитку професійного велоспорту
- сприяння активній діяльності своїх членів в національних та міжнародних змаганнях
- пропаганда та популяризація велоспорту серед населення;
3.3 Для виконання зазначених цілей та завдань "ЛІГА" у порядку встановленому законодавством, здійснює свою діяльність у таких формах:
- розробляє та реалізує програми розвитку велоспорту в Одесі ;
- організовує та проводить змагання , збори , конференції та інші заходи;
- здійснюе видавничу діяльність та видає довідкову , інформаційну та іншу друковану продукцію про велоспорт;
- бере участь в будівництві та експлуатації спортивних споруд
- забезпечує правовий та соціальний захист інтересів своїх членів;
- здійснює спортивне та інше співробітництво з організаціями зарубіжних країн;
- комплектує спортивні делегації для виїзду за кордон , направляє спортсменів за кордон ;
- взаємодіє з державними , профспілковими, кооперативними ,приватними та громадськими організаціями з питань реалізації планів та програм "ЛІГИ";
- утворює професійні та аматорські велосипедні команди
- утворює фонди для фінансування спеціальних програм;
- забеспечуе населення велосипедами та обладнаням , надає технічну допомогу
- здійснює іншу діяльність у встановленому законодавством порядку, зумовлену необхідністю

4 ПРАВА "ЛІГИ".

4.1. Для здійснення цілей і завдань , визначених у статуті, "ЛІГА" користується правом :
- виступати учасником цивільно - правових відносин, набувати майнових і немайнових прав;
- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
- створювати установи та організації ;
- одержувати від органів державної влади та управління ,органів місцевого самоврядування інформацію , необхідну для реалізації своїх цілей і завдань
- розповсюджувати інформацію і пропагандувати свої цілі та завдання ;
- засновувати засоби масової інформації ;
- засновувати підприемства , необхідні для виконання статутних цілей

5 ЧЛЕНСТВО У "ЛІЗІ". ПРАВА І ОБОВ ЯЗКИ ЧЛЕНІВ " ЛІГИ".

5.1. Членами "ЛІГИ" можуть бути особи , які досягли віку 14 років та визнають даний статут. Особи , які внесли істотний вклад у розвиток велоспорту, можуть бути обрані почесними членами "ЛІГИ".
5.2 Колективними членами "ЛІГИ" можуть бути трудові колективи підприємств , установ та організацій, колективи клубів , команд, громадські організації.
5.3 Прийом та припинення членства у "ЛІЗІ" здійснюються за рішенням правління .
5.4 Членам "ЛІГИ" можуть видаватися посвідчення "ЛІГИ" ;
5.5 Члени "ЛІГИ" мають право :
- приймати участь у змаганнях і заходах , які організовує "ЛІГА" ;
- обирати та бути обраними у керівні органи "ЛІГИ";
- вносити на розгляд керівних органів "ЛІГИ" пропозиції з питань діяльності "ЛІГИ";
- користуватися майном та символікою "ЛІГИ";
- брати участь у роботі всіх органів "ЛІГИ" по захисту своїх прав та законних інтересів ;
- звертатися за допомогою до "ЛІГИ" по захисту своїх прав та законних інтересів;
- отримувати інформацію від керівних органів про діяльність "ЛІГИ"
5.6. Члени "ЛІГИ" зобов язані :
- виконувати статутні зобов язання ;
- вносити членські внески;
- активно сприяти діяльності "ЛІГИ" ;
5.7.Члени"ЛІГИ" не мають права на відокремлене володіння її майном. В змаганнях і заходах , які проводить "ЛІГА", мають брати участь лише її члени.Інші особи беруть участь в змаганнях і заходах за рішенням правління .
5.8. За порушення Статуту, заподіяної матеріальної та моральної шкоди до членів "ЛІГИ" можуть бути застосовані наступні дисциплінарні санкції:
- попередження
- дискваліфікація;
- виключення з членів ліги
5.9 Члену "ЛІГИ", щодо якого прийнято рішення про викючення , або членство якого припинилось по іпшим підставам , вступні та членські внески не повертаються і такий член не має прав на будь-яке майно "ЛІГИ".

6 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ "ЛІГИ"

6.1 Органами управління "ЛІГИ" є : зборі , правління , голова правління ,заступник голови правління.
6.2 Вищим органом управління "ЛІГИ" є загальні збори, які скликаються один раз у чотири роки
За рішенням правління або за вимогою не менш 1\3 членів "ЛІГИ" можуть скликатися позачергові загальні збори .
Строки , дату та місце скликання , норми представництва , а також пропозиції що до порядку денного, визначає не пізніше як за місяць правління
6.3 Загальні збори :
- приймають статут, вносять до нього зміни та доповнення
- визначають основні напрямки діяльності "ЛІГИ"
- обирають правління та голову правління
- розглядають та затверджують звіти правління та голови
- визначають загальний порядок використання майна та коштів "ЛІГИ"
- приймають рішення про припинення діяльності "ЛІГИ"
6.4 Збори правомочні , якщо в їх діяльності приймають участь не менш як 60 % членів "ЛІГИ". Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів
6.5 Правління :
- забезпечує виконання рішень зборів;
- обирає з свого складу відповідального секретаря;
- розробляє пропозиції по досягненню цілей та завдань "ЛІГИ"
- приймає рішення про створення установ та організацій , засновування підприємств
- приймає , виключає членів "ЛІГИ" , накладає дисциплінарні санкції
- роспоряджується коштами та майном "ЛІГИ" згідно рішень зборів
- візначає керівників місцевих осередків, затверджує їх положення ,
- вирішує інші необхідні питання, які не входять до виключної компетенції загальних зборів
6.6 Засідання правління скликаються не частіше одного разу на квартал. Правомочні при наявності не менш 50% членів првління . Рішення приймаються простою більшістю голосів.
6.7 Голова правління :
- очолює "ЛІГУ", представляє і відстоює її інтереси у державних , громадьських та інших організаціях України та за її межами .
- скликає засідання правління
- укладає від імені "ЛІГИ" договори , контракти та узгодження , забезпечує оперативне управління майном та коштами "ЛІГИ" у відповідності з рішеннями зборів , відкриває та закриває розрахункові рахунки в баньківських установах
- видає накази з питань які випливають з статуту, постанов та рішень зборів
- формує апарат управління , наймає , звільняє , заохочує та накладає стягнення на його працівників
- очолює апарат управління і організовує його діяльність
- розподіляє обов язки спіівробітників апарату управління
- предоставляє зборам звіти про роботу "ЛІГИ" та її виконавчих органів
6.8 Заступник голови виконує обов язки голови за його відсутністю
6.9 За рішенням правління можуть створюватися місцеві осередки "ЛІГИ", які діють на підставі цього статуту та положення , затвердженого правлінням. Голова місцевого осередку призначається Головою Правління "ЛІГИ" , за рекомендацією правління
6.10 До компетенції осередків "ЛІГИ" відноситься :
- сприяння в реалізації цілей і завдань "ЛІГИ" , шляхом проведення різного роду масових заходів
- збір членських внесків
- внесення пропозицій до розгляду питань на зборах "ЛІГИ"

7 МАЙНО "ЛІГИ"

7.1 "ЛІГА" може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності .
7.2 "ЛІГА" набуває право власності на кошти та інше майно: передане її засновниками , членами або державою; набуте від вступних та членських внесків ; пожертвуване громадянами, підприємствами , установами та організаціями ; заявочніх внесків , які одержуються на проведення змагань відрахувань від контрактів , укладених спортсменами ; відрахувань від призових надходжень ; а також майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших законних підставах
7.3 "ЛІГА" має право на майно та кошти , придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій , заснованих підприємств.

Голова правління
"Південої велосипедної ліги м Одеси" ___________Березовський О.В.

 

группа ЮВЛ на Facebook »
группа Weekend UCI in Odessa »

информация для партнеров »

  1
  2
  3

подробнее »

28–29.03 Мемориал Уточкина  
  15–18.04 Чемпионат Украины – критериум 1 тур, Кубок Украины в многодневной гонке. 1 этап.  
  16–18.04 Черноморский велотур (мастерс)  
16.05 Майский марафон  
  23.05 Тур де Рибас  
  24.05 Гран-При Одессы  
  25–26.07 Чемпионат Одесской области (ЮВЛ) в олимпийских видах  
  8.08 Спринтерские Игры ЮВЛ  
  25–27.09 Тур де Санж  
17–18.10 Атлет-Омниум  
© Южная Велосипедная Лига